Juridische mededelingen en algemene verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

 

VOORWAARDE n ° 1: DOEL

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel, uitsluitend vanwege de relaties die ze in de winkel aangaan, de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen (de "klant" en "Singulières SRL"), evenals de verschillende stadia van het verkoopproces te definiëren. .

De volgende bepalingen bepalen de algemene verkoopvoorwaarden van de producten die door Singulières SRL worden aangeboden in haar fysieke winkel op het volgende adres: Rue de l 'Université 12c, 4000 Luik, België. 


Elke aankoop bij Singulières SRL brengt noodzakelijkerwijs de validatie van de algemene verkoopvoorwaarden met zich mee en bijgevolg de aanvaarding ervan. De AV worden geaccepteerd op het moment van uw aankoop. Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De toepasselijke Voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment van gebruik van deze site of het sluiten van het Contract.

Singulières SRL nodigt u uit om de volgende clausules aandachtig te lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Singulières op het volgende adres: singulieresstore@gmail.com

 

 

VOORWAARDE n ° 2: HANDELSNAAM EN CONTACTGEGEVENS

 

De verkoop van onze producten in winkels gebeurt onder de handelsnaam Singulières SRL waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Place Xavier-Neujean 13C / 012 4000 Luik, geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer 0767767272. De klant kan contact met ons opnemen ofwel op het hierboven vermelde adres, hetzij via het daarvoor bestemde contactformulier op onze site, hetzij op het volgende e-mailadres: singulieresstore@gmail.com

 

VOORWAARDE n ° 3: BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

De producten zijn in beperkte hoeveelheden verkrijgbaar in de winkel. We kunnen geen constante beschikbaarheid van hetzelfde product garanderen.  

 

VOORWAARDE n ° 4: PRIJS EN BETALING

Onze prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief BTW. Onze prijzen zijn die vermeld op de etiketten op het product. Als we echter na een aankoop een fout in de prijs ontdekken, verbinden we ons ertoe de klant zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Als deze ons niet binnen 8 dagen antwoord geeft, wordt de verkoop bevestigd tegen de aangegeven prijs. In geen geval zijn wij verplicht om een product geheel of gedeeltelijk terug te betalen tegen een onjuist lagere prijs, zelfs als de verkoop vooraf is gedaan, als de fout duidelijk is.

 

Wij bieden de volgende betaalmethoden aan: Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Bancontact en contant.

 

VOORWAARDE n ° 5: PROMOTIE AANBIEDING GEKOPPELD AAN DE TWEEDEHANDS

U kunt niet-nieuwe kleding meenemen. Per kledingtas wordt u een voucher van 15% aangeboden. Deze voucher is geldig op je totale winkelwagen en kan niet worden gecombineerd.  

 

VOORWAARDE n ° 6: HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht om het gesloten contract binnen veertien dagen te herroepen (Europese richtlijn 2011/83/EU van consumentenbescherming). De herroepingstermijn verstrijkt dus veertien dagen vanaf de dag van aankoop. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons op de hoogte stellen van zijn beslissing om het contract te herroepen door middel van een verklaring per telefoon, per post, fax of e-mail of rechtstreeks in de winkel.  

 

In geval van herroeping biedt Singulières een voucher aan die geldig is voor de hele winkel voor het bedrag van de ontvangen betalingen van de klant. Houd er rekening mee dat het bedrag naar beneden kan worden herzien, afhankelijk van eventuele extra transportkosten. Het product moet in de originele staat worden geretourneerd, dat wil zeggen nieuw, ongedragen, ongewassen, niet gestreken, onbeschadigd, geurloos of in alle omstandigheden waardoor het niet als nieuw kan worden verkocht, met het etiket in de originele staat (niet bevestigd door de klant, raden we hem daarom aan het niet te snijden totdat de klant zeker weet dat hij het artikel houdt) en indien mogelijk vergezeld van de bevestiging van de verkoop (e-mail, sms of papieren stub). Indien de bovengenoemde voorwaarden niet worden nageleefd, en indien het product/de producten beschadigd zijn of niet identiek zijn aan de staat waarin ze zich bevonden op het moment van levering, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling.  

 

Artikelen die zijn gekocht tijdens promotionele acties (behalve 15% kaarten gekoppeld aan de tweede hand) of uitverkoop worden niet geretourneerd of geruild. Wij behouden ons het recht voor om terugbetaling uit te stellen tot ontvangst van het (de) product(en) of totdat de klant ons het bewijs van verzending van het (de) product(en) heeft verstrekt, waarbij de geselecteerde datum die van ontvangst van het (de) product(en) of producten is. De klant moet ons (op zijn kosten) het (de) product(en) terugsturen uiterlijk veertien dagen nadat hij zijn beslissing tot herroeping aan ons heeft medegedeeld.

 

VOORWAARDE n ° 7: PERSOONLIJKE GEGEVENS

Singulières SRL verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van haar klanten te beschermen en het beste beschermingsniveau te garanderen. Singulières SRL verbindt zich ertoe het e-mailadres of telefoonnummer niet te bewaren bij het maken van reserveringen of het verzenden van facturen en certificaten. Singulières SRL verbindt zich er ook toe deze gegevens niet te gebruiken voor het verzenden van advertenties of marketingobjecten.

 

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers te informeren over de middelen die zijn geïmplementeerd om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen, raadplegen, verwerken en opslaan.

Singulières SRL verbindt zich er als gegevensbeheerder toe om te voldoen aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (hierna RGPD) en van de wet nr. 78-17 van januari 6, 1978 gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

 

De persoonsgegevens die waarschijnlijk worden verzameld, zijn:

- klantgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer

 

Er wordt gespecificeerd dat Singulières SRL niet verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens die mogelijk worden verzameld met geautomatiseerde middelen door Facebook, Instagram en andere sociale netwerken.  …, Gekoppeld aan interessegebieden en context, om gebruikersgegevens te verzamelen (interacties met functies en profilering van online activiteiten). Deze gegevens worden rechtstreeks verzameld door deze dienstverleners en/of derden en zijn onderworpen aan hun beleid.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, heeft de klant een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet en een recht op overdraagbaarheid met betrekking tot alle gegevens die hem betreffen. Ook heeft hij het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken. Iedereen heeft ook het recht om niet het onderwerp te zijn van individuele besluitvorming op basis van uitsluitend geautomatiseerde verwerkingen zoals profilering. Indien de klant heeft ingestemd met de verwerking van persoonsgegevens, kan hij zijn toestemming te allen tijde intrekken.

VOORWAARDE n ° 8: OVERMACHT

Singulières SRL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-nakoming of vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen wanneer deze niet-nakoming te wijten is aan een geval van overmacht, in het bijzonder (onder andere) in geval van brand, hagel, natuurlijke rampen, stakingen, algemeen gebrek aan bevoorrading, handelingen, decreten, wetten, voorschriften of staats- of overheidsbeperkingen, incidenten of ongevallen in zee- of riviervervoer, postvervoer of enig ander type vervoer. In geval van overmacht worden onze contractuele verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht en zullen onze uitvoeringstermijnen, indien nodig, worden verlengd met een periode gelijk aan die van de duur van het geval van overmacht. Als deze situatie leidt tot een definitieve onmogelijkheid om onze contractuele verplichtingen na te komen, worden wij daarvan ontheven.

VOORWAARDE n ° 9: AUTEURSRECHT

 

De rechten op de site en de inhoud worden beschermd door de internationale auteursrechtwetgeving en door enige andere nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten en databanken. Alle teksten, commentaren, werken, illustraties, werken, foto's en afbeeldingen die op de site worden gereproduceerd of weergegeven, zijn enerzijds het exclusieve eigendom van Singulières SRL en worden anderzijds beschermd door de relevante bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.